Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Het Zonnepanelenhuis, hierna te noemen Het Zonnepanelenhuis, gevestigd aan Lindenlaan 41, 7731RD te Ommen, ingeschreven bij de KvK onder nummer:72607076

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Het Zonnepanelenhuis: Het Zonnepanelenhuis,is  ingeschreven bij de KvK te Zwolle onder nummer 72607076 Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Het Zonnepanelenhuis en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Het Zonnepanelenhuis. Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Werkingssfeer.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Het Zonnepanelenhuis en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Het Zonnepanelenhuis, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Het Zonnepanelenhuis en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Het Zonnepanelenhuis zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 2 weken geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Het Zonnepanelenhuiskan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Het Zonnepanelenhuis daaraan niet gebonden.

De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Het Zonnepanelenhuis anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Het Zonnepanelenhuis niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen. Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Het Zonnepanelenhuis.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.Indien de wederparij overeenkomstig de algemene leveringsvoorwaarden gedurende 14 kalenderdagen na ondertekening van deze overeenkomst van Het Zonnepanelenhuis gebruikt maakt van haar of zijn recht zonder opgave van reden deze overeenkomst te herroepen dan dient deze dit schriftelijk en uiterlijk op de laatste kalender vervaldag  aan Het zonnepanelenhuis kenbaar hebben gemaakt.

Verzuim herroepen overeenkomst.

Indien de wedepartij verzuimd tijdig de tussen partijen overeengekomen overeenkomst te herroepen dan zal Het Zonnepanelenhuis de wedeparij in gebreke stellen. waarbij Het Zonnepanelenhuis gerechtigd is een meerkosten van 25% over in de overeenkomst overeengekomen orderbedrag in rekening te brengen indien er door de wederpartij geen aanwijziging of aanvulling worden aangevoerd welke het gevolg zijn van omstandigheden die het voorgenoemde verzuim door de wederparij zou doen mogen rechtvaardigen en aan Het Zonnepanelenhuis kunnen worden toegerekend ontbreekt.

Duurzame investeringsaanvraag.

Indien er sprake is van een duurzame investeringsaanvraag zal deze aanvraag door Het Zonnepanelenhuis kosteloos worden aangevraagd voor de wederpartij. Bij een afwijzing door de bank zijn er geen kosten verbonden aan het herroepen van de overeenkomst en vervalt deze automatisch. Indien de bank de aanvraag heeft geaccordeerd dienen de gevraagde documenten per ommegaande door de wederpartij te worden aangeleverd, ook eventueel aanvullende stukken wanneer de bank dit nodig acht. Bij het verzuimen van het correct aanleveren van de gevraagde stukken of intrekken van de aanvraag door de wederpartij zal Het Zonnepanelenhuis genoodzaakt zijn bemiddelingskosten in rekening te brengen a € 250,-.

Wijziging overeenkomst.

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Het Zonnepanelenhuis de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het Zonnepanelenhuis zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Het Zonnepanelenhuis de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Het Zonnepanelenhuis daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Het Zonnepanelenhuis proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Het Zonnepanelenhuis zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Het Zonnepanelenhuis kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Het Zonnepanelenhuis zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Het Zonnepanelenhuis heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Het Zonnepanelenhuis heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Het Zonnepanelenhuis het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Het Zonnepanelenhuis het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Het Zonnepanelenhuis niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Het Zonnepanelenhuis.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Het Zonnepanelenhuis het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Het Zonnepanelenhuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Het Zonnepanelenhuis is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Het Zonnepanelenhuis kenbaar behoorde te zijn.

Prijzen

De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Van alle bijkomende kosten zal Het Zonnepanelenhuis tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Prijswijziging

Indien Het Zonnepanelenhuis met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Het Zonnepanelenhuis gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Het Zonnepanelenhuis het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

– De prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Het Zonnepanelenhuis rustende verplichting ingevolge de wet;

– Het Zonnepanelenhuis alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

– Bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Het Zonnepanelenhuis de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden tussen 6 -12 weken.
Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Het Zonnepanelenhuis gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Het Zonnepanelenhuis heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Het Zonnepanelenhuis schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Het Zonnepanelenhuis alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Het Zonnepanelenhuis zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Het Zonnepanelenhuis binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
Risico-overgang.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Het Zonnepanelenhuis.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Het Zonnepanelenhuis aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeenkomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeenkomen. De Wederpartij dient 70% van het aankoopbedrag 7 werkdagen voor de montagedatum te voldoen aan Het Zonnepanelenhuis De Wederpartij dient 30% van het aankoopbedrag te voldoen voor de dag waarop de zonnepanelen gemonteerd zijn.

Het Zonnepanelenhuis en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Het Zonnepanelenhuis en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Het Zonnepanelenhuis onmiddellijk opeisbaar.

Het Zonnepanelenhuis kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Het Zonnepanelenhuis kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Het Zonnepanelenhuis heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken.

Het Zonnepanelenhuis heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Het Zonnepanelenhuis recht van de Wederpartij op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Het Zonnepanelenhuis heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Het Zonnepanelenhuis de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Het Zonnepanelenhuis in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Het Zonnepanelenhuis totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Het Zonnepanelenhuis het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Het Zonnepanelenhuis bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

– Na het sluiten van de Overeenkomst Het Zonnepanelenhuis omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Het Zonnepanelenhuis kan worden gevergd. Het Zonnepanelenhuis behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Het Zonnepanelenhuis bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Het Zonnepanelenhuis bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

– Na het sluiten van de Overeenkomst Het Zonnepanelenhuis omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is door;

– Vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Het Zonnepanelenhuis kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– Er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Het Zonnepanelenhuis kan worden gevergd;

– De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

– De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

– De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Het Zonnepanelenhuis op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Het Zonnepanelenhuis de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Het Zonnepanelenhuis niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Het Zonnepanelenhuis het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Het Zonnepanelenhuis of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Het Zonnepanelenhuis geen invloed kan uitoefenen en waardoor Het Zonnepanelenhuis niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Het Zonnepanelenhuis in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Het Zonnepanelenhuis heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Het Zonnepanelenhuis zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Het Zonnepanelenhuis als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten.

Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Het Zonnepanelenhuis zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Het Zonnepanelenhuis ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Het Zonnepanelenhuis gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

Het Zonnepanelenhuis garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Het Zonnepanelenhuis garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
De montage kan door een derde partij worden uitgevoerd. Ten aanzien van het monteren van de zonnepalen verstrekt de derde partij in dat geval dan ook de garantie, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Het Zonnepanelenhuis, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Het Zonnepanelenhuis in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Het Zonnepanelenhuis geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden. Aansprakelijkheid
Het Zonnepanelenhuis is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Het Zonnepanelenhuis.

Het Zonnepanelenhuis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien Het Zonnepanelenhuis aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Het Zonnepanelenhuis beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Het Zonnepanelenhuis uitkeert of tot maximaal € 1000,–.

Het Zonnepanelenhuis is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Vera Solar ingeschakelde derden.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Het Zonnepanelenhuis voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Het Zonnepanelenhuis en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Indien Het Zonnepanelenhuis door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Het Zonnepanelenhuis zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Het Zonnepanelenhuis en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens Het Zonnepanelenhuisen de door Het Zonnepanelenhuis (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Het Zonnepanelenhuis ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom 

Het Zonnepanelenhuis behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Het Zonnepanelenhuis behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Het Zonnepanelenhuis verstrekt, zal Het Zonnepanelenhuis zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Het Zonnepanelenhuis mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Het Zonnepanelenhuis niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Het Zonnepanelenhuis gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Het Zonnepanelenhuis zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Het Zonnepanelenhuis niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Het Zonnepanelenhuis de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

De Wederpartij gaat akkoord dat Het Zonnepanelenhuis foto’s van het gerealiseerde project gebruikt voor reclamedoeleinden waaronder één of meerdere foto’s op haar website.

Het Zonnepanelenhuis behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Toepasselijke recht en geschillen.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Zonnepanelenhuis partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Vindplaats.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer:72607076
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Het Zonnepanelenhuis